Colatta

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/colatta-banner_335cd555aa6e49d79b665757ddd3480d.jpg

Gand Gand Mas Kencana được thành lập năm 1985, với mục đích ban đầu là sản xuất sản phẩm cho các hộ gia đình. Ngày nay, Gandum Mas Kencana đã phát triển để trở thành một công ty lớn trong ngành dịch vụ thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sô cô la.